Etablering og utvikling av Tundra Drone AS

Nyetablering

Beskrivelse fra søker

Tundra Drone skal gjennomføre et prosjekt som skal arbeide med å etablere og utvikle selskapet
i Kautokeino. Prosjektet skal også arbeide med omstrukturering av selskapet som skal legge til
rette for videre vekst før innhenting av ekstern kapital. Det er videre behov for å gjøre innkjøp av
relevant arbeidsutstyr for å kunne utføre arbeidet.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Juni 2020-Desember 2020

Tilskuddssum

95000

Prosjekteier

Tundra Drone AS

Kontaktperson

Tor Erik Somby