Propellfabrikken i Finnmark

Kompetansehevingstiltak

Beskrivelse fra søker

Propellfabrikken er et samlingsbasert program. Det skal stimulere lysten og forutsetningene for unge
propeller til å bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av sin region, samt skape viktige unge
ambassadører. Propellfabrikken er en upolitisk arena for unge som ønsker å engasjere seg mer i
utvikling av sine respektive regioner, og tilgjengeliggjøre unge ressurser.
Programmet består av fire samlinger, bygd opp rundt temaer jobbet frem av målgruppen selv. Hver
samling går over to hele dager, og gjennomføres i forskjellige kommuner i den aktuelle regionen. På
hver samling møter vi på ordfører og eventuelt andre sentrale aktører for å bygge nettverk. Vi besøker
relevante lokale bedrifter og får informasjon om interessante prosjekter som er pågående. I tillegg
gjennomføres det en workshop med fokus på kompetanseheving innen samlingens tema. I forbindelse
med workshopene etablerer hver deltaker et eget personlig prosjekt, noe de brenner for, som de
jobber med både på samlingene, men også i mellomperiodene.

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

September 2020-juni 2021

Tilskuddssum

30000

Prosjekteier

Vinn

Kontaktperson

Silje Bergh Lorentzen