Sertifisering av Kautokeino som bærekraftig reisemål» delprosjekt, jfr. Reisemålsstrategi 2019-2026

Forprosjekt

Beskrivelse fra søker

Å jobbe for at Kautokeino blir sertifisert som bærekraftig reisemål er et av tiltakene i reisemålsstrategien.
Etterspørselen etter destinasjoner som er bærekraftig har i forbindelse med Covid-19 økt i stor grad og viser hvor
viktig igangsettelse av tiltaket er for at destinasjonen og bedriftene i Kautokeino kan være del av den
omstillingen som skjer både i reiselivet, men også i næringslivet generelt. Målet med bærekraftsprosessen er å
rigge oss for å kunne ta del i "det grønne skifte".

Illustrasjonsfoto

Prosjektinfo

Prosjektperioe

Prosjektperiode

Desember 2020-September 2021

Tilskuddssum

194000

Prosjekteier

Sápmi Næringshage

Kontaktperson

Antje Schlecht