top of page

Søke om tilskudd

Retningslinjer for hvordan søke om tilskudd

Søkere bør i god tid kontakte Ovddos før deres søknad for å spille inn hva de planlegger, og derav også få innspill til sin søknad. Ofte er det flere aktører som ønsker noenlunde det samme, og det vil være derav være naturlig at Ovddos oppfordrer aktørene til å samhandle i en søknad.

Prosjekter som kan finansieres via andre virkemiddelapparater henvises til disse før det søkes om tilskudd fra Ovddos.

 • Søknaden må fylles ut i Ovddos sine søknadsmaler. Søknadsmalene finner du her

  • Alle søknader må ha et formål og noen målsetninger, der aktørene ser for seg noen måloppnåelser og konsekvenser. (Hva er det en prøver å oppnå, og hvordan skal en oppnå dette, hvorfor skal en oppnå dette, og hvilke effekter forventer man av prosjektet)

  • Kostnadene må være dokumentert enten gjennom tilbud eller henvisning til offentlige priser.

 • En mindre del av kostnadene kan utgjøre eget arbeid:

  •  I hovedsak kan ikke eget arbeid overstige omtrent 20 % av totale godkjente kostnader for nyetablerte bedrifter yngre enn 2 år, og 15 % for etablerte bedrifter eldre enn 2 år. I utviklingsprosjekter som forstudie og forprosjekter kan en høyere andel aksepteres ved behov. Eget arbeid vurderes individuelt i hver søknad.

  • Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn uten tillegg, men begrenset til kr 600 pr time for AS.

  • For ENK og andre organisasjoner godkjennes 350 kr pr. time

  • Det godkjennes inntil 1 850 timer pr år.

  • Søker må begrunne timesats med årslønn.

  • Timesatsene inkluderer også sjablongmessige overheadkostnader. Det sjablongmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap. Disse kostnadene kreves ikke dokumentert.

 • Det forutsettes at det er minimum 3 uker mellom søknadsleveranse og styremøte for behandling, og ved særskilte tilfeller må en måtte beregne lengre behandlingstid. 

 • Prosjekter som har potensial til å gi varige effekter, med muligheter til å løse ut flere midler via øvrige virkemiddelapparat eller investorer er av særlig interesse. 

Samarbeid mellom flere bedrifter

Ovddos ønsker å stimulere til økt samarbeid og kompetanse for å bidra til et robust næringsliv og attraktivt samfunn. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører kan de fastsatte rammene fravikes, ved:

 • Strukturert samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner (privat eller offentlig)

 • Strukturert samarbeid eller involvering av en FoU-institusjon

 • Strukturert samarbeid eller involvering av elever/studenter

 

Eksempler på samarbeid:

 • To eller flere ulike juridiske selskaper/organisasjoner som inngår i et prosjekt

 • Involvere bachelor- eller masterstudenter i prosjektet, for eksempel ved å være i en styringsgruppe eller til å løse enkelte arbeidsoppgaver i prosjektet

 • Involvere en elev/ungdomsbedrift i prosjektet til å løse deler av prosjektet

 • Involvere en forsker i prosjektet for eksempel til å utrede en problemstilling i prosjektet

 • Andre gode ideer som bidrar til økt strukturert samarbeid mellom næringsliv og det offentlige

 

Søknad sendes på e-post til post@ovddos.com eller gjennom Regionalforvaltning.no på støtteordning "Tilskudd fra Ovddos-omstillingsprogrammet i Kautokeino" (våre søknadsmaler må likevel brukes og legges ved som vedlegg ved innsending på denne siden)

Det kan ikke søkes på tiltak som er gjennomført eller satt i gang fø søknad er sendt. Etter at søknad er sendt kan tiltak settes i gang på søkers egen regning og risiko. Støtten skal være utløsende for tiltaket.

Tilskudd blir gitt i samsvar med EØS-reglene for "bagatellmessig støtte", som forutsetter at søker over en treårs-periode ikke har mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte (bagatellmessigstøtte). 

Les mer om saksbehandling og utbetaling av tilskudd her

bottom of page