top of page

Saksbehandling av tilskudd

 • Ovddos tildeler prosjektmidler etter styrets behandling av søknader. Det legges opp til at søknader behandles omtrentlig annen hver måned, jfr. gjeldende møteplan. 

 • Daglig leder har anledning til å godkjenne mindre prosjekter der søknadsbeløpet er begrenset oppad til kr 50 000. 

 • Det forutsettes minimum 3 uker mellom søknadsleveranse og styremøte for behandling 

 • Det brukes interne sjekklister for å se om søkerne har måloppnåelse i forhold til tilsagnkriterier og overordnede planer. 

 • Vedtak meddeles skriftlig til søker

 • Administrasjon og styremedlemmer har taushetsplikt om opplysninger i søknaden. 

Det gis ikke tilskudd til 
a) Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner
b) Kausjon eller annen økonomisk garanti
c) Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
d) Renter og avdrag på lån og refinansiering i virksomhetens egenkapital
e) Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver i fylkeskommunen, kommunen eller andre
f) Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften
g) Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefatter kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak eller lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

Andre betingelser

 • Det kan ikke søkes på tiltak som er gjennomført eller satt i gang før søknad er sendt. Etter at søknad er sendt kan tiltak settes i gang på søkers egen regning og risiko. Støtten skal være utløsende for tiltaket.

 • Tilskuddsmottaker er forpliktet til å delta på statusmøter som Ovddos innkaller til i løpet av prosjektperioden.

 • Tilskuddet blir gitt i samsvar med EØS-reglene for” bagatellmessig støtte”, som forutsetter at det over en treårs-periode ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte (bagatellstøtte). Det forutsettes at søker følger dette.

 • Ovddos forutsetter at støttede bedrifter bruker Ovddos foretakets navn og logo ved eksponering av prosjektet og at det fremgår at bedriften har fått støtte av Ovddos.

 • Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelder i tillegg til de bestemmelsene definert i dette dokumentet.

Eget arbeid 

En mindre del av kostnadene kan utgjøre eget arbeid:

 • I hovedsak kan ikke eget arbeid overstige omtrent 20 % av totale godkjente kostnader for nyetablerte bedrifter yngre enn 2 år, og 15 % for etablerte bedrifter eldre enn 2 år. I utviklingsprosjekter som forstudie og forprosjekter kan en høyere andel aksepteres ved behov. Eget arbeid vurderes individuelt i hver søknad.

 • Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn uten tillegg, men begrenset til kr 600 pr time for AS.

 • For ENK og andre organisasjoner godkjennes 350 kr pr. time

 • Det godkjennes inntil 1 850 timer pr år.

 • Søker må begrunne timesats med årslønn.

 • Timesatsene inkluderer også sjablongmessige overheadkostnader. Det sjablongmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap. Disse kostnadene kreves ikke dokumentert.

Styremøter
Styremøter 2024
Mánnu
Dáhton
Ohcanáigemearri
Januar
Tirsdag 30.
09.1.
Mars
Torsdag 14. flyttet til 20.3
22.2.
Juni
Torsdag 04.
14.5.
September
Tirsdag 16.
26.08.
November
Onsdag 20.
30.10.
Desember
Onsdag 11.
20.11.
bottom of page