top of page

Saksbehandling

 • Ovddos tildeler prosjektmidler etter styrets behandling av søknader. Det legges opp til at søknader behandles omtrentlig annen hver måned, jfr. gjeldende møteplan. 

 • Daglig leder har anledning til å godkjenne mindre prosjekter der søknadsbeløpet er begrenset oppad til kr 50 000. 

 • Det forutsettes minimum 3 uker mellom søknadsleveranse og styremøte for behandling 

 • Det brukes interne sjekklister for å se om søkerne har måloppnåelse i forhold til tilsagnkriterier og overordnede planer. 

 • Vedtak meddeles skriftlig til søker

 • Administrasjon og styremedlemmer har taushetsplikt om opplysninger i søknaden. 

Det gis ikke tilskudd til 
a) Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner
b) Kausjon eller annen økonomisk garanti
c) Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
d) Renter og avdrag på lån og refinansiering i virksomhetens egenkapital
e) Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver i fylkeskommunen, kommunen eller andre
f) Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften
g) Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefatter kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak eller lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

Andre betingelser

 • Det kan ikke søkes på tiltak som er gjennomført eller satt i gang før søknad er sendt. Etter at søknad er sendt kan tiltak settes i gang på søkers egen regning og risiko. Støtten skal være utløsende for tiltaket.

 • Tilskuddsmottaker er forpliktet til å delta på statusmøter som Ovddos innkaller til i løpet av prosjektperioden.

 • Tilskuddet blir gitt i samsvar med EØS-reglene for” bagatellmessig støtte”, som forutsetter at det over en treårs-periode ikke er mottatt over 200.000 euro i offentlig støtte (bagatellstøtte). Det forutsettes at søker følger dette.

 • Ovddos forutsetter at støttede bedrifter bruker Ovddos foretakets navn og logo ved eksponering av prosjektet og at det fremgår at bedriften har fått støtte av Ovddos.

 • Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelder i tillegg til de bestemmelsene definert i dette dokumentet.

Eget arbeid 

En mindre del av kostnadene kan utgjøre eget arbeid:

 • I hovedsak kan ikke eget arbeid overstige omtrent 20 % av totale godkjente kostnader for nyetablerte bedrifter yngre enn 2 år, og 15 % for etablerte bedrifter eldre enn 2 år. I utviklingsprosjekter som forstudie og forprosjekter kan en høyere andel aksepteres ved behov. Eget arbeid vurderes individuelt i hver søknad.

 • Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn uten tillegg, men begrenset til kr 600 pr time for AS.

 • For ENK og andre organisasjoner godkjennes 350 kr pr. time

 • Det godkjennes inntil 1 850 timer pr år.

 • Søker må begrunne timesats med årslønn.

 • Timesatsene inkluderer også sjablongmessige overheadkostnader. Det sjablongmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap. Disse kostnadene kreves ikke dokumentert.

Utbetaling av tilskudd

Question Mark Square_edited_edited.png

Hva er fagrapport?

Avhengig av hvilken type prosjekt det er (forstudie, forprosjekt, etableringsprosjekt eller kompetansehevingsprosjekt) og innhold på prosjektet skal det i utganspunktet leveres en faglig rapport på det arbeidet som bedriften har gjort i prosjektet.
 

Eksempel på fagrapport:

 • Forretningsplan

 • Prosjektplan for neste fase 

 • I søknaden har søker skrevet at de ønsker å undersøke markedet for en etablering av hesteridning som et reiselivsprodukt. I fagrapporten bør det fremkomme om det var et marked og hvilken type marked man finner ut er potensiell.

 

I etableringsprosjekter kan det være mulig å levere annen type rapport enn fagrapport, men dette må avklares med Ovddos i forkant.

Question Mark Square_edited_edited.png

Hva er fagrapport?

Avhengig av hvilken type prosjekt det er (forstudie, forprosjekt, etableringsprosjekt eller kompetansehevingsprosjekt) og innhold på prosjektet skal det i utganspunktet leveres en faglig rapport på det arbeidet som bedriften har gjort i prosjektet.
 

Eksempel på fagrapport:

 • Forretningsplan

 • Prosjektplan for neste fase 

 • I søknaden har søker skrevet at de ønsker å undersøke markedet for en etablering av hesteridning som et reiselivsprodukt. I fagrapporten bør det fremkomme om det var et marked og hvilken type marked man finner ut er potensiell.

 

I etableringsprosjekter kan det være mulig å levere annen type rapport enn fagrapport, men dette må avklares med Ovddos i forkant.

Som hovedregel skjer utbetaling av tilskudd ved avsluttet prosjekt. I særlige tilfeller kan det foretas en delutbetaling inntil 75% mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

Utbetaling foretas innen 2 uker etter at utbetalingsanmodning med all dokumentasjon er mottatt. 

Delutbetaling

 • Etter at prosjektet er startet opp og er godt i gang så kan man søke om å få utbetalt opptil 30 % av tilskuddssum, uten dokumentasjon av regnskap. ​

 • For delutbetaling utover 30 % kreves det dokumentert regnskap, og da kan det i særlige tilfeller foretas utbetaling på opptil 75 % av tilskuddssum, men aldri mer enn det. 

Sluttutbetaling

For å få tilskuddet utbetalt skal det det sendes en utbetalingsanmodning og samtidig leveres en: 

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottakere sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt at regnskapet bekreftes av en statsautorisert regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. Der kommunen og fylkeskommunene selv er tilskuddsmottakere trenger de ikke å sende inn et revidert prosjektregnskap.

For tilskudd under 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere regnskap bekreftet av godkjent regnskapsfører.

For tilskudd mindre enn 50 000 kroner godtas prosjektregnskap dokumentert med bilag.

 • Prosjektregnskapet skal være satt opp i tråd med kostnadsoverslaget. Egeninnsats skal dokumenteres med timeoversikt.

Tilbakebetaling av tilskudd

 • Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom eiendom, virksomhetens utstyr eller immaterielle rettigheter selges/overdras, eller flyttes ut av landet eller fra et distriktspolitisk virkeområde til et annet virkeområde innen fem år regnet fra utbetalingsdato, med mindre annet er fastsatt av Ovddos. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å underrette Ovddos AS om salg eller flytting.

 • Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i henhold til forutsetningene for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

 • Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom støtten blir funnet å være i strid med EØS-avtalens regelverk. I den forbindelse gjelder følgende vilkår:

  • Ovddos AS har rett til å kreve fremlagt den informasjonen som er påkrevet.

  • Støttemottaker har plikt til å opplyse om annen offentlig støtte.

  • Ulovlig utbetalt støtte kan kreves tilbakebetalt.

Spørsmålstegn Square

Eksempel

Delutbetaling

Du har fått innvilget kr 200 000 i tilskudd, som utgjør 75 % av kostnadene.

Du har påløpte prosjektkostnader på kr 130 000, dette utgjør 65 % av tilskuddssum.

(Ved særlige tilfeller kan det foretas delutbetaling på opptil 75 %)

Da kan du få 75 % av kostnadene som da utgjør kr 97 500. Forutsetningen er at du har en begrunnelse for dette (f.eks. nyoppstartet bedrift og kostnadene er for det meste eksterne kostnader/kjøp av tjenester)

 • Facebook
 • Twitter
Styremøter
Styremøter 2023
Mánnu
Dáhton
Ohcanáigemearri
Januar
Tirsdag 17.
27.12.22
Mars
Mandag 13.
20.2
Mai
Torsdag 25.
4.5
Juni (alternativt)
Tirsdag 13.
23.5
September
Torsdag 14.
24.8
Okober
Torsdag 12.
22.9
Desember
Tirsdag 5.
14.11
bottom of page