top of page

Utbetaling av tilskudd

Question Mark Square_edited_edited.png

Hva er fagrapport?

Avhengig av hvilken type prosjekt det er (forstudie, forprosjekt, etableringsprosjekt eller kompetansehevingsprosjekt) og innhold på prosjektet skal det i utganspunktet leveres en faglig rapport på det arbeidet som bedriften har gjort i prosjektet.
 

Eksempel på fagrapport:

 • Forretningsplan

 • Prosjektplan for neste fase 

 • I søknaden har søker skrevet at de ønsker å undersøke markedet for en etablering av hesteridning som et reiselivsprodukt. I fagrapporten bør det fremkomme om det var et marked og hvilken type marked man finner ut er potensiell.

 

I etableringsprosjekter kan det være mulig å levere annen type rapport enn fagrapport, men dette må avklares med Ovddos i forkant.

Question Mark Square_edited_edited.png

Hva er fagrapport?

Avhengig av hvilken type prosjekt det er (forstudie, forprosjekt, etableringsprosjekt eller kompetansehevingsprosjekt) og innhold på prosjektet skal det i utganspunktet leveres en faglig rapport på det arbeidet som bedriften har gjort i prosjektet.
 

Eksempel på fagrapport:

 • Forretningsplan

 • Prosjektplan for neste fase 

 • I søknaden har søker skrevet at de ønsker å undersøke markedet for en etablering av hesteridning som et reiselivsprodukt. I fagrapporten bør det fremkomme om det var et marked og hvilken type marked man finner ut er potensiell.

 

I etableringsprosjekter kan det være mulig å levere annen type rapport enn fagrapport, men dette må avklares med Ovddos i forkant.

Som hovedregel skjer utbetaling av tilskudd ved avsluttet prosjekt. I særlige tilfeller kan det foretas en delutbetaling inntil 75% mot dokumentasjon av påløpte kostnader.

Utbetaling foretas innen 2 uker etter at utbetalingsanmodning, forutsatt at all dokumentasjon er mottatt av Ovddos.

Delutbetaling

 • Etter at prosjektet er startet opp og er godt i gang så kan man søke om å få utbetalt opptil 30 % av tilskuddssum, uten dokumentasjon av regnskap. ​

 • For delutbetaling utover 30 % kreves det dokumentert regnskap, og da kan det i særlige tilfeller foretas utbetaling på opptil 75 % av tilskuddssum, men aldri mer enn det. 

Sluttutbetaling

For å få tilskuddet utbetalt skal det det sendes en utbetalingsanmodning og samtidig leveres en: 

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottakere sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt at regnskapet bekreftes av en statsautorisert regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. Der kommunen og fylkeskommunene selv er tilskuddsmottakere trenger de ikke å sende inn et revidert prosjektregnskap.

Virksomhet som har kjøpt tjenester fra nærstående for over 100 000 kr eks. mva., plikter som dokumentasjon for kostnadene på forespørsel å vedlegge leverandørers prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon ved rapportering.

For tilskudd under 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere regnskap bekreftet av godkjent regnskapsfører.

For tilskudd mindre enn 50 000 kroner godtas prosjektregnskap dokumentert med bilag.

 • Prosjektregnskapet skal være satt opp i tråd med kostnadsoverslaget. Egeninnsats skal dokumenteres med timeoversikt.

Den samme godkjente timesats som gjelder for tilskuddsmottaker/ låntaker gjelder også ved kjøp av tjenester fra nærstående.

Tilbakebetaling av tilskudd

 • Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom eiendom, virksomhetens utstyr eller immaterielle rettigheter selges/overdras, eller flyttes ut av landet eller fra et distriktspolitisk virkeområde til et annet virkeområde innen fem år regnet fra utbetalingsdato, med mindre annet er fastsatt av Ovddos. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å underrette Ovddos AS om salg eller flytting.

 • Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i henhold til forutsetningene for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

 • Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom støtten blir funnet å være i strid med EØS-avtalens regelverk. I den forbindelse gjelder følgende vilkår:

  • Ovddos AS har rett til å kreve fremlagt den informasjonen som er påkrevet.

  • Støttemottaker har plikt til å opplyse om annen offentlig støtte.

  • Ulovlig utbetalt støtte kan kreves tilbakebetalt.

Spørsmålstegn Square

Eksempel

Delutbetaling

Du har fått innvilget kr 200 000 i tilskudd, som utgjør 75 % av kostnadene.

Du har påløpte prosjektkostnader på kr 130 000, dette utgjør 65 % av tilskuddssum.

(Ved særlige tilfeller kan det foretas delutbetaling på opptil 75 %)

Da kan du få 75 % av kostnadene som da utgjør kr 97 500. Forutsetningen er at du har en begrunnelse for dette (f.eks. nyoppstartet bedrift og kostnadene er for det meste eksterne kostnader/kjøp av tjenester)

 • Facebook
 • Twitter
bottom of page